Abstract:Twee decennia na "The Bell Curve" wordt het overduidelijk dat de kloof onoverbrugbaar is geworden. Dit zal onvermijdelijk grote gevolgen hebben voor de ontwikkelingen in de wereldpolitiek in de komende decennia.

China’s cohort van buitengewoon intelligente mensen.

Frans Vandenbosch 方腾波 12.06.2024

Heel dit artikel is over een taboe, het grootste taboe in de VS.

Even terug naar 1994…

In 1994 werd The Bell Curve gepubliceerd. Het boek, volledige titel “The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life” van politicoloog Charles Murray en psycholoog Richard J. Herrnstein bracht meteen de Amerikaanse academische wereld en de reguliere media in beroering. Ze vonden het pervers om te beweren dat er aanzienlijke IQ-verschillen bestaan ​​tussen mensenrassen. Erger nog: uit de naakte cijfers bleek dat NO-Aziaten (China, Japan, Korea) een gemiddeld IQ hebben van maar liefst 10 punten meer dan de gemiddelde Westerling.

Dat kostte wat tijd om hiervan te bekomen. Ondanks dat het bewijsmateriaal zo overweldigend was en de bronnen en IQ-metingen zo talrijk, duurde het bijna tien jaar voordat dit algemeen aanvaard werd in de VS. Maar ook vandaag de dag blijft IQ nog steeds een groot taboe in het Westen. In de VS kan men openlijker praten over incestueuze relaties, pedofilie, polygamie en ras dan over IQ.

Menselijke waarde

De morele waarde van mensen (nog zo’n taboe !) werd 2500 jaar geleden al uitgebreid onderzocht. Zowel Confucius (551 – 479 BCE) als kort na hem ook Plato (424 – 347 BCE) classificeerden de moraliteit van mensen in 6 categoriën. Voor hen worden mensen geclassificeerd op basis van hun toenemende morele ontwikkeling, die parallel loopt met hun intellectuele en praktische prestaties. Men begreep dat hoe beter iemand de (innerlijke en uiterlijke) werkelijkheid begrijpt en in staat is de dingen op de juiste manier te doen, hoe beter hij in staat zal zijn om vrij te zijn van zijn egocentrische preoccupaties en dientengevolge werkelijk voor de anderen zal zorgen en bereid zal zijn om passende hulp bieden, vakkundig en op een respectvolle manier wanneer dat nodig is. Confucius leunde op de I Tjing (ca. 1000 v.Chr.) voor zijn Acht Trigrammen-theorie, terwijl Plato zijn Politeia-theorie baseerde op Socrates (470 – 399 v.Chr.).

Tegenwoordig heeft Nathan Cofnas, biologiefilosoof in Cambridge, onlangs een duidelijk bevestigend antwoord gegeven op de vraag: “Zijn slimme mensen superieur ?” Cofnas betoogt dat, indien alle andere invloeden gelijk zijn, morele waarde evenredig is aan intelligentie, omdat menselijke intelligentie zowel instrumenteel als intrinsiek waardevol is.[1]

Zowel Charles Murray als Noah Carl vermijden het definiëren van de termen ‘menselijke waarde’ of ‘morele waarde’. Dat is een te gemakkelijke manier om de echte discussie te ontlopen. Ze hadden beter Confucius’ Acht Trigrammen of Plato’s Politeia moeten lezen. 

Laten we een kat een kat noemen

Voor een populatie waar het gemiddelde IQ 100 punten bedraagt, zijn de volgende beschrijvende classificaties van intelligentiequotiënten van toepassing:

Beschrijvende classificaties van intelligentiequotiënten
SD = 15
Nr.IQBeschrijving% vd bevolking
1> 130Superintelligent2.2%
2120 – 129Superieur6.7%
3110 – 119Hoog gemiddelde16.1%
490 – 109Gemiddeld50.0%
580 – 89Laag gemiddeld16.1%
670 – 79Grensgeval6.7%
7< 70Extreem laag2.2%

Lees in dit verband over de capaciteiten van elk van deze 7 groepen: ‘De 7 stammen van intellect

In China

China heeft om verschillende redenen een extreem hoog aantal mensen met een hoog IQ. Laten we eerst eens naar de naakte cijfers kijken:

China  _______  _______________
   IQaantal mensen
ChinaDe hele bevolking van China gemiddeldIQ 1101 400 000 000
gāokǎo 高考Nationaal uniform examen voor toelating tot universiteiten en hogescholenmeer dan IQ 14012 000 000
per jaar
guókǎo 国考Nationaal Ambtenarenadministratie-examenmeer dan IQ 1463 300 000
per jaar
MENSAMensa is een non-profitorganisatie die openstaat voor mensen die op het 98e percentiel of hoger scoren op een gestandaardiseerde, begeleide IQ-intelligentietest.meer danIQ 145 
4 SDMensen met een IQ, 4 SD’s boven het gemiddeldemeer dan IQ 160330 000
 Mensen met een extreem hoog IQmeer dan IQ 17027 000
xuéshén 学神De “Studie Goden”meer danIQ 180 

De Bell-curve

Deze zelfde cijfers, uitgezet op een Gaus curve (normale verdeling, ook wel een belcurve genoemd), zien er als volgt uit:

Standaardafwijking (Standard Deviation)

Om deze grafiek correct te interpreteren, moeten we eerst weten wat een SD, standaarddeviatie, is. De meest gebruikelijke definitie van standaardafwijking (SD) in de context van IQ is een statistische maatstaf voor de spreiding of verspreiding van IQ-scores rond het gemiddelde. In het geval van IQ-tests, die doorgaans gestandaardiseerd zijn met een gemiddelde van 100 en een standaarddeviatie van 15 in de algemene bevolking, vertegenwoordigt de standaarddeviatie het gemiddelde bedrag waarmee individuele IQ-scores afwijken van de gemiddelde IQ-score van 100. In praktische termen betekent een standaarddeviatie van 15 dat ongeveer 68% van de bevolking IQ-scores zal hebben die binnen één standaarddeviatie (15 punten) van het gemiddelde vallen (tussen 85 en 115), en dat ongeveer 95% binnen twee standaarddeviaties zal vallen ( tussen 70 en 130), en ongeveer 99,7% zal binnen drie standaardafwijkingen vallen (tussen 55 en 145). Deze definitie maakt een gestandaardiseerde vergelijking mogelijk van IQ-scores tussen verschillende populaties en individuen, ongeacht de specifieke IQ-test die wordt gebruikt.

Opmerkelijke verschillen in standaardafwijking (Standard Deviation)

Steve Hsu: (Professor of Theoretical Physics and of Computational Mathematics, Science, and Engineering) schrijft in Asian-White IQ variance from PISA results: De lastige kwestie van gemiddelde verschillen tussen groepen mensen is al heel lang onderwerp van onderzoek. Verschillen in variantie of standaarddeviatie (SD) worden minder goed begrepen, maar hebben ook belangrijke implicaties. Dit punt werd benadrukt tijdens het Larry Summers debacle, waarin hij stelde dat de variantie in mannelijke intelligentie groter zou kunnen zijn dan bij vrouwen, ook al zijn de gemiddelden vergelijkbaar. Summers voerde aan dat dit effect het overwicht van mannen in de natuurwetenschappen en techniek (de STEM, de zeer hoge IQ’s) zou kunnen verklaren, zelfs als er sprake was van een heel klein verschil in SD.
De stelling van Larry Summers wordt ondersteund door verschillende recente onderzoeken, wat betekent dat er mogelijk meer mannen aan de uiterste uiteinden van de IQ-verdeling staan ​​(zowel zeer hoge als zeer lage IQ-scores) waarin hij stelde dat de variatie in mannelijke intelligentie groter zou kunnen zijn dan bij vrouwen, ook al zijn de gemiddelden vergelijkbaar (meer zeer domme en zeer slimme mannen dan vrouwen). Summers voerde aan dat dit effect het overwicht van mannen in de natuurwetenschappen en techniek zou kunnen verklaren, zelfs als er sprake was van een heel klein verschil in SD. [1]

Iets soortgelijks, een verschil in standaarddeviatie tussen Noordoost-Aziaten en Europeanen, is gevonden. Zowat alle westerse bevolkingsgroepen rapporteren een standaarddeviatie van 15 IQ-punten. Maar de SD voor de Oost-Aziatische bevolking (China, Japan, Korea) lijkt iets onder de 13 IQ-punten te liggen. (Steve Hsu)

Merk op dat de iets kleinere standaardafwijking in China, gecombineerd met het 10 punten lagere IQ van Europeanen (in vergelijking met Chinezen), een gele zone veroorzaakt linksonder in de belcurve. Het gele gebied duidt op het aanzienlijk hogere aantal Europeanen (vooral mannen) met een extreem laag IQ, in vergelijking met China.
Even terzijde: het gemiddelde IQ in de Verenigde Staten ligt 1 punt lager dan in West-Europa, waardoor het gele ‘gevarengebied’ voor de Amerikanen nog groter is.

The whiz kids

China heeft drie keer de bevolking van Europa en vier keer de bevolking van de VS. In mijn artikel ‘The brain game kicked off,’ ging ik al uitgebreid in op de kwaliteiten van het Chinese onderwijssysteem. Godfree Roberts legde in ‘How China selects its governing elite‘ op een sublieme wijze uit waarom China doorheen de geschiedenis zo’n uitzonderlijke nadruk heeft gelegd op onderwijs. Zowel in de politiek als in het onderwijs is de kloof met onze westerse samenleving opvallend duidelijk, zichtbaar met het blote oog. Dit zal onvermijdelijk grote gevolgen hebben voor de ontwikkelingen in de wereldpolitiek in de komende decennia.

1. Kinderen spelen 围棋 wéiqí – Go
2. Klaar voor de 高考 gāokǎo

Besluit

Samenvattend moet ik concluderen dat het fenomeen van extreem hoog IQ in China het resultaat is van een complex samenspel van historische, culturele en moderne factoren. De al lang bestaande nadruk van de Chinese samenleving op onderwijs, strenge academische systemen, ondersteunende culturele waarden en technologische vooruitgang hebben samen een omgeving gecreëerd waarin intellectuele prestaties bijzonder worden gewaardeerd en gevoed. Terwijl China zich verder blijft ontwikkelen en innoveren, is het heel waarschijnlijk dat de intellectuele capaciteiten van zijn bevolking zullen blijven groeien, waardoor zijn positie als wereldleider op het gebied van wetenschap, onderwijs en intellectuele prestaties nog verder zal worden verstevigd.


[1] Steve Hsu: (Professor of Theoretical Physics and of Computational Mathematics, Science, and Engineering) Asian-White IQ variance from PISA results. https://infoproc.blogspot.com/2008/06/asian-white-iq-variance-from-pisa.html


[1] Joel Carini:  “Is Human Worth Normally Distributed?” Aporia Magazine, 14.05.2024. https://www.aporiamagazine.com/p/is-human-worth-normally-distributed?